h1

Sejarah Ringkas Al-Hafiz Abu al-Fadl Abdullah al-Siddiq al-Ghumari

15 April, 2008

Beliau ialah al-Syeikh al-Sayyid Abu al-Fadl Abdullah bin al-Allamah Abu Abdillah Syamsuddin Muhamad bin al-Wali al-Kabir Sayyidi Muhammad al-Siddiq ibn Sayyidi Ahmad bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Abdul Mukmin al-Ghumari al-Tanji bin Muhammad bin Abdul Mukmin bin Ali bin al-Husain bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Isa bin Sa’id bin Mas’ud bin al-Fudail bin Ali bin Umar bin al-Arabi `Allal bin Musa bin Ahmad bin Daud bin Maulana Idris bin Maulana Idris al-Kamil bin Abdullah bin al-Hassan al-Muthanna bin Sayyidina al-Hasan bin Sayyidina Ali r.a. dan Fatimah az-Zahra binti Muhammad Rasulullah s.a.w.

Dilahirkan pada penghujung bulan Jamadil Akhir tahun 1328 H / 1910 M di Tanger, Maghribi.

Sejak kecil beliau mendapat pendidikan daripada bapanya. Semasa di bawah pendidikan bapanya beliau telah menghafal al-Quran dengan riwayat Warash, kemudian riwayat Hafs. Setelah itu beliau menghafal sesetengah matan ilmu agama seperti Manzumah al-Khazzar yang berjudul Maurid al-Zam’an dan sebahagian besar daripada Matan Alfiyyah, Matan Arba’in an-Nawawi, Ajrumiyyah, Bulugh al-Maram dan Mukhtasar al-Syeikh al-Khalil. Beliau kemudiannya mempelajari kitab Syarh al-Azhari `Ala al-Ajrumiyyah daripada saudaranya Abu al-Fayyid.

Setelah itu dengan perintah bapanya beliau telah merantau ke Fes untuk menuntut ilmu di Universiti al-Qurawiyyin. Di situ beliau belajar Syarh al-Alfiyyah karangan al-Makudi daripada al-Syeikh al-Syarif al-Habib al-Muhaji. Beliau juga mempelajari kitab tersebut beserta hasyiahnya (nota tepi) daripada al-Syeikh Muhammad bin al-Hajj bin al-Mahsyi. Beliau mempelajari Syarh Ibn `Aqil dan Hasyiah al-Sija’i daripada al-Syeikh Muhammad al-Hajj. Beliau mempelajari bahagian awal Syarh al-Kharsyi `Ala Mukhtasar Khalil daripada al-Syeikh al-Habib al-Muhaji dan kitab al-Jinayat dalam Syarh al-Kharsyi daripada al-Syeikh Ahmad al-Qadiri. Bab al-Buyu’ (jual-beli) dipelajari daripada al-Syeikh Muhammad bin al-Hajj. Beliau mempelajari Syarh al-Bukhari oleh Imam al-Qastalani daripada al-Syeikh Muhammad bin al-Hajj di Masjid Maulaya Idris. Antara lain lagi guru beliau berkaitan kitab terbabit ialah al-Syeikh al-Husain al-`Iraqi, al-Allamah Abdul Hayyi al-Kattani. Beliau mempelajari kitab Jam’ al-Jawami’ Syarh al-Muhalla daripada beberapa orang guru seperti al-Syeikh alèHusain al-`Iraqi, al-Allamah Abdullah al-Fudaili dan al-Syeikh al-Abbas Bannani.

Pada penghujung bulan Sya’aban 1349 H / 1930 M, beliau merantau ke Mesir dan menyambung pelajaran di al-Azhar. Di situ beliau mempelajari berbagai ilmu daripada ramai guru seperti al-Syeikh Abdul Qadir al-Zantani al-Tarabulsi, al-Allamah Muhammad Hasanain Makhluf al-Adawi al-Maliki, al-Syeikh Hamid Jad, al-Syeikh Mahmud Imam Abdul Rahman al-Mansuri al-Hanafi. Demikian adalah sebahagian kecil daripada bab dan kitab ilmu yang dipelajarinya yang dapat dimuatkan di sini secara ringkas. Secara umumnya beliau telah menghabiskan berbagai lapangan ilmu agama daripada ramai guru.

Beliau telah mengabdikan hidupnya dalam lapangan ilmu dengan mengajar kitab Jam’ al-Jawami’ Bisyarh al-Muhalla, Syarh al-Malawi `Ala al-Silm, Sullamu al-Wusul Ila `Ilm al-Usul, al-Jauhar al-Maknun fi al-Balaghah, Syarh al-Makudi, Tafsir al-Nasafi, al-Ahkam lil Amidi dan Tafsir al-Baidawi.

Beliau meninggal dunia di Tanger, Maghribi pada hari Khamis 19 Sya’aban 1413 H / 11 Febuari 1993 M dan dikebumikan bersebelahan kubur bapanya.

Guru-guru Abdullah al-Siddiq al-Ghumari:-

Maghribi

(1) Bapanya, al-Sayyid Muhammad bin al-Siddiq rahimahullah.

(2) Saudaranya al-Hafiz al-`Allamah Abu al-Fayyid Ahmad.

(3) Al-`Allamah al-Syeikh al-Qadi al-Abbas bin Abi Bakr Bannani.

(4) Al-Syeikh Fathullah al-Bannani al-Rabati.

(5) Dan ramai lagi.

Tunis

(1) Al-Syeikh Tahir bin Asyur al-Tunisi al-Maliki.

Mesir

(1) Al-Syeikh Muhammad Bakhit al-Muti’ al-Hanafi.

(2) Al-Syeikh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Rafi’ al-Husaini al-Tahtawi.

(3) Al-Syeikh Muhammad Imam bin Burhanuddin Ibrahim al-Syafi’e.

(4) Al-Syeikh Muhammad Ibrahim al-Humaidi al-Samaluti al-Maliki.

(5) Dan ramai lagi.

Hijjaz

(1) Al-Syeikh Umar Hamdan al-Mahrasi.

(2) Al-Syeikh Abdul Qadir bin Taufiq al-Syalabi al-Tarabulsi.

(3) Al-Syeikh Soleh bin al-Fadl al-Tunisi al-Hanafi.

(4) Dan ramai lagi.

Syam

(1) Al-Syeikh Muhammad Sa’id bin Ahmad al-Fara al-dimasyqi al-Hanafi.

(2) Al-`Allamah Badruddin bin Yusuf al-Husni al-Dimasyqi al-Syafi’e.

(3) Al-Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani al-Syafi’e al-Beiruti.

(4) Dan ramai lagi.

Guru Abdullah al-Siddiq al-Ghumari dari kalangan wanita:-

(1) Ummu al-Banin Aminah binti Abdul Jalil bin Sulaim al-Dzara al-Dimasyqiyyah.

Murid-murid Abdullah al-Siddiq al-Ghumari:-

(1) Al-`Allamah al-Syeikh Muhammad al-Hamid.

(2) Al-`Allamah al-Syeikh Abdul Aziz `Uyun al-Saud.

(3) Al’Allamah al-Muhaddith al-Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah.

(4) Al-`Allamah al-Syeikh Muhammad `Awamah.

(5) Al-`Allamah al-Faqeh al-Syeikh Muhammad `Ali al-Mourad

(6) Al-Ustaz al-Doktor Abdul Wahab Abdul Latif

(7) Al-Ustaz al-Doktor `Ali Jum’ah al-Mesri – Mufti Mesir sekarang.

(8 ) Al-Syeikh Soleh al-Ja’fari.

(9) Al-Syeikh Hamdi Ashlan al-Albani.

(10) al-Doktor Farouk Hamadah

(11) Dan ramai lagi.

Senarai Kitab Karangan Abdullah al-Siddiq al-Ghumari:-

1) Usul al-Din

(1) Itqan al-Sun’ah Fi Tahqiq Ma’na al-Bid’ah

(2) Irsyad al-Jaahil al-Ghabi ila Wujud `Itiqad Anna Adam Nabiyyun.

(3) Al-Tahqiq al-Baahir Fi Ma’na al-Iman Billah Wa al-Yaum al-Akhir.

(4) Dan beberapa buah lagi.

2) Ulum al-Quran

(1) Al-Ihsan Fi Ta’aqqub al-Itqan.

(2) Bid’ al-Tafaasir.

(3) Taudiih al-Bayan Li Wusul Sawab al-Quran.

(4) Dan beberapa buah lagi.

3) Ulum al-Hadis

(1) al-Ahadith al-Muntaqaat Fi Fadhail Sayyidina Rasul Allah.

(2) al-Arbauun Hadisan al-Siddiqiyyah.

(3) Al-Arbauun al-Ghumariyyah Fi Syukr al-Niam.

(4) Dan beberapa buah lagi.

4) Al-Fiqh Wa al-Usul

(1) al-Adillah al-Raajihat `ala Fardiyyah Qiraat al-Faatihah.

(2) Tanwir al-Basirah Bi Bayan `Alamaat al-Kabirah.

(3) Al-Haawi Fi al-Fatawa.

(4) Dan beberapa buah lagi.

5) Al-Tasawuf

(1) Silsilah al-Thariqah al-Shaaziliyyah al-Siddiqiyyah.

(2) Al-Maarif al-Zuqiyyah Fi Adzkar al-Thariqah al-Siddiqiyyah

(3) Dan beberapa buah lagi.

Senarai Kitab Kajian Abdullah al-Siddiq al-Ghumari:-

(1) Akhlak al-Nabi Li Abi al-Syeikh bin Hayyan (368 H)

(2) Al-Istiqraaj Li Ahkam al-Kharaaj Li Abi Rejab al-Hanbali.

(3) Raf al-Yadain Fi al-Doa Ba’da al-Solat Li Muhammad bin Maqbul al-Ahdal

(4) Musnad Abi Bakr al-Siddiq.

(5) Musnad `Umar bin al-Khattab.

(6) Musnad `Uthman bin Affan.

(7) Dan beberapa buah lagi.

Rujukan:

(1) Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari

(1328-1413 H / 1910-1993 M)

Karangan: Dr. Farouk Hamadah

Terbitan: Dar al-Qalam – Dimasyq

Cetakan Pertama 1427 H / 2006 M

(2) Edisi Arab: Itqan al-Sun’ah Fi Tahqiq Ma’na al-Bid’ah

Karangan: al-Syeikh Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari

Terbitan: Maktabah al-Kaherah – Mesir

Cetakan 1426 H / 2005 M

(3) Edisi Rumi: Makna Sebenar Bid’ah: Satu Penjelasan Rapi

Karangan: al-Syeikh Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari

Penterjemah: Muhammad Ramzi Omar

Terbitan: Middle East Global (M) Sdn. Bhd.

Cetakan Pertama 2005 M

YB : ABCD

Hayy El-Fath, Saknia – 15 April 2008 – Selasa – 12:25

“BERHIJRAHLAH KE ARAH PARADIGMA YANG LEBIH BAIK”

One comment

  1. syukran…ana nak copy skit..semoga dipermudahkan urusan..Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: